Курсова підготовка


Основні вимоги до змісту та оцінювання докурсового завдання
слухача курсів підвищення кваліфікації
Загальні положення. Контроль знань слухачів курсів підвищення кваліфікації керівників ЗНЗ передбачає виконання письмової роботи у вигляді роботау. Слухач обирає тему роботи, використовуючи набуті знання і аналізуючи практичну діяльність ЗНЗ, в якому він працює.
Зміст роботи. Підготовка слухачами роботи базується на вивченні та реферуванні наукових літературних джерел, нормативних актів з обраної теми, узагальненні практичного досвіду та фактичних даних з відповідного напряму діяльності ЗНЗ. Викладення матеріалу в роботі не повинне бути занадто теоретизоване, має бути орієнтоване на аналіз практики. При написанні роботи слухач має не лише систематизувати теоретичний та фактичний матеріал, але проявити творчий підхід до аналізу та визначення шляхів розв’язання реальних проблем у межах обраної теми. В першу чергу це має стосуватися організації діяльності навчального закладу.
Структура та оформлення. Обсяг роботи має становити 10-15 друкованих сторінок формату А4 (без врахування додатків). Текст набирається шрифтом Times New Roman, кегль 14, міжрядковий інтервал – 1,5. Сторінки мають бути нумеровані. Матеріал розподіляється згідно з планом роботи: вступ (1–1,5 стор.), основна частина [2–3 проблеми (параграфи)] (8–12 стор.), висновки (1,5–2 стор.), список літератури, додатки (схеми, таблиці, зразки документів). Стиль викладу матеріалу має бути науково-діловим, з дотриманням стилістичних і граматичних норм. У тексті обов’язково повинні бути посилання на літературні та інші джерела, що використовувалися при підготовці роботи.
У вступі мають бути обґрунтовані актуальність та практичне значення обраної теми роботи, визначені  його мета й завдання.
            В основній частині повинна бути розкрита тема роботи шляхом висвітлення основних питань, які становлять сутність зазначеного напряму (форми) діяльності конкретного центру зайнятості, та шляхом аналізу емпіричного матеріалу, статистичних даних певного спрямування.
У висновках необхідно сформулювати теоретичні і практичні підсумки проведеного аналізу за проблематикою роботи, навести практичні рекомендації щодо вдосконалення розглянутого напряму діяльності ЗНЗ. Висновки мають логічно пов’язуватися із змістом викладеного матеріалу.
Список літератури. Містить перелік (як правило 10–15) використаних літературних джерел та публікацій (за останні 3–5 років), законодавчих актів та відомчих нормативних документів. Оформлення списку літератури та посилань на використані літературні джерела має відповідати чинному стандарту. Зокрема, при посиланні в тексті на джерело у квадратних дужках наводять його порядковий номер зі списку літератури, наприклад “… у працях [13]…”. При посиланні на джерело з великою кількістю сторінок, або якщо подається цитата з тексту джерела, вказується номер конкретної сторінки, наприклад: [5, c.18].
Додатки. Такими можуть бути цільові документи (або витяги з них),  матеріали, що розкривають досвід роботи; методичні розробки, результати досліджень, анкети для опитування педагогічних працівників, учнів, а також таблиці, статистичні дані, діаграми, що ілюструють основні положення роботи і на які є посилання в його тексті.
Титульна сторінка та план оформлюються відповідно до встановлених норм (див. зразок).
Рецензування роботи. Викладач має підготувати на робота рецензію (обсягом 0,5–1 сторінки рукописного або друкованого тексту на стандартному бланку) не пізніше трьох днів з дня надходження роботи на перевірку. При оцінюванні роботи викладач має брати до уваги основні вимоги до змісту, структури та оформлення роботи.
Зміст рецензії має обґрунтовувати оцінку роботи з таких позицій:
§  актуальність та практична значущість теми роботи;
§  логічність його структури;
§  обґрунтованість використання теоретичних положень та нормативних актів;
§  правильність акцентів на актуальні  напрями, методи і форми роботи ЗНЗ;
§  врахування сучасних вимог щодо діяльності ЗНЗ;
§  якість узагальнення й аналізу практичного досвіду роботи конкретного навчального закладу;
§  повнота та змістовність висновків;
§  обґрунтованість рекомендацій та їхнє практичне спрямування;
§  дотримання правил оформлення роботи.

Критерії оцінювання до курсового завдання.
Робота оцінюється на «відмінно» (9-10 балів), якщо:
1)             тема роботи актуальна та  відзначається  практичною значущістю;
2)      у роботі здійснено ґрунтовний аналіз усіх аспектів проблеми;
3)      використано сучасні джерела, у тому числі періодичні видання, монографії, які дають змогу висвітлити теоретичні й прикладні аспекти теми;
4)      матеріал роботи добре структурований, логічно викладений та побудований на прикладі діяльності конкретного навчального закладу;
5)      висновки відповідають завданням роботи, свідчать про реалізацію мети дослідження;
6)      рекомендації є обґрунтованими та мають практичний характер;
7)      роботу оформлено з дотриманням встановлених правил.

Робота оцінюється на «добре» (6-8 балів), якщо:
1)      тема роботи актуальна;
2)      у роботі здійснено аналіз основних аспектів проблеми;
3)      використано джерела, які дають змогу розкрити теоретичні й прикладні аспекти теми;
4)      матеріал випускної роботи структурований, логічно викладений та побудований на прикладі діяльності конкретного ЗНЗ;
5)      висновки відповідають завданням роботи;
6)      рекомендації мають практичну значущість;
7)      оформлення роботи в цілому відповідає встановленим правилам.

Робота оцінюється на «задовільно» (4-5 балів), якщо:
1)      здійснений слухачем теоретичний аналіз не повною мірою відповідає темі, меті і завданням дослідження;
2)      використані джерела не дають можливості повністю розкрити проблему;
3)      висновки не повністю відповідають завданням роботи;
4)      рекомендації недостатньо обґрунтовані;
5)      робота в цілому оформлена  згідно з правилами, але є певні недоліки.

Робота оцінюється на «незадовільно» (1-3 бали) , якщо:
1)      тема роботи неактуальна і не має практичної значущості;
2)      здійснений слухачем аналіз не відповідає темі, меті і завданням дослідження;
3)      у змісті роботи не аналізується досвід (практика) роботи конкретного ЗНЗ, певні положення не ілюструються емпіричним матеріалом, в т.ч. таблицями, графіками тощо.
4)      слухач не використовував необхідні літературні, нормативні джерела і статистичні дані;
5)      висновки не відповідають завданням роботи;
6)      оформлення роботи не відповідає встановленим правилам.


Оцінка проектів
слухачів курсів вчителів трудового навчання
Назва проекту ________________________________________________

Критерії
Аргументи
Оцінка в балах
Актуальність


2
Цілісність


2
Реалістичність


1
Результативність


2
Раціональність


1
Оригінальність


1
Якість
представлення


1
Максимальна кількість
балів

10

Критерії оцінювання виступу на коференції з обміну досвідом

№ з/п
Критерії оцінювання
Кількість балів

 1.  
Виділення основної думки виступу
0,5

 1.  
Раціональність підібраного матеріалу
0,5

 1.  
Ставлення виступаючого до того, про що він говорить
0,5

 1.  
Використання для доведення думок виступаючого прийомів порівняння, аналогії, протиставлення, прикладів з життя
0,5

 1.  
Чітка структура виступу
0,5

 1.  
Логічність, послідовність розміщення фактів і висновків, доведеність висунутих положень
0,5

 1.  
Відповідність змісту означеній проблемі
0,5

 1.  
Правильна побудова речень
0,5

 1.  
Дотримання вимог мовлення
0,5

 1.  
Завоювання уваги слухачів
0,5

Максимальна кількість балів
5


 

___________________________________________________________________________

Докурсові завдання


Орієнтовна тематика творчих робіт та проектів для вчителів трудового навчання (технічна праця)1. Робота вчителя трудового навчання по формуванню в учнів елементарних трудових навичок і вмінь, технічних, технологічних та конструкторських знань.

2. Розвиток технічних інтересів, творчої ініціативи учнів на уроках та в позакласній роботі.

3. Розвиток особистості школяра шляхом формування спеціальних трудових навичок.

4. Формування логічного, технічного та конструкторського мислення школярів на уроках трудового навчання.

5. Використання знань з основ наук в процесі предметно-практичної діяльності учнів на уроках технічної праці.

6. Загальні дидактичні основи індивідуального підходу до навчання учнів при опрацюванні окремих тем з технічної праці (за вибором слухача).

7. Способи організації повторення навчального матеріалу на уроках технічної праці.

8. Організація техніки безпеки на робочому місці у майстернях з обробки різних матеріалів.

9. Правила безпечної роботи на металорізальних верстатах. Методика вивчення техніки безпеки на уроках технічної праці.

10.Дидактичні вимоги до перевірки та оцінювання знань, умінь і навичок учнів з трудового навчання.

11.Своєчасність та дієвість контролю за результатами навчання на уроках з технічних видів праці.

12.Методика проведення контрольно-оцінювальних знань учнів з трудового навчання.

13.Методика проведення занять з продуктивної праці учнів.

14.Підготовка учнів до професійного самовизначення і трудової діяльності в умовах ринкових відносин.

15.Національне виховання на уроках трудового навчання.

16.Економічне виховання школярів в курсі трудового навчання.

17.Екологічна освіта учнів під час проведення уроків трудового навчання та позакласних занять.

18.Методика проведення уроків трудового навчання з теми "Електромонтажні роботи".

19.Методика проведення уроків трудового навчання з теми "Випалювання".

20.Методика проведення уроків трудового навчання з теми "Різьблення по дереву".

21.Методика вивчення розділу "Елементи столярних виробів та їх з'єднання".

22.Методика вивчення розділу технічної праці "Основи теорії різання деревини".

23.Раціоналізаторство та винахідництво учнів на основі змісту трудового навчання та виховання у загальноосвітніх навчальних закладах.

24.Методика вивчення розділу технічної праці "Основні токарні операції".

25.Методика вивчення розділу технічної праці "Поняття про стандартизацію".

26.Методика вивчення розділу технічної праці «Теоретичні основи механізації обробки металів різанням».

27.Методика вивчення розділу технічної праці "Будова металів і сплавів".

28.Методика вивчення розділу технічної праці "Контрольно-вимірювальні інструменти і техніка вимірювань".

29.Застосування технічних засобів навчання на уроках трудового навчання та в позакласній роботі.

31.Позакласна робота вчителя трудового навчання. Форми та методи її проведення.

32.Розвиток творчих здібностей учнів та інтересу до знань на уроках трудового навчання та в позаурочній діяльності..

33.Розвиток творчого мислення дітей на уроках трудового навчання.

34.Підвищення ефективності уроку трудового навчання через системну активізацію самостійної діяльності учнів.

35.Створення проблемних ситуацій на уроках трудового навчання (технічні види праці).

36.Умови виховання в учнів культури праці.

37.Значення трудового виховання у всебічному розвитку школяра.

38.Зміст трудового навчання як засіб профорієнтації школярів.

39.Загальноосвітні завдання трудового навчання.

40.Соціально-психологічні передумови вибору професії.

41.Профорієнтаційна робота в загальноосвітньому навчальному закладі.

42.Вплив фізичної праці на здоров'я школярів.

43.Загальні дидактичні основи індивідуального підходу до учнів на уроках трудового навчання.

44.Позакласна робота з трудового навчання в загальноосвітньому навчальному закладі.

45.Суть технічної творчості та її значення для всебічного розвитку особистості.

46.Форми профорієнтаційної роботи в процесі трудового навчання.

47.Сучасний етап розвитку трудового навчання.

48.Загальноосвітня підготовка учнів в процесі трудового навчання.

49.Проведення тижня трудового навчання.

50.Особливості вивчення художньої обробки деревини.

51.Психолого-педагогічні умови забезпечення корекційної спрямованості трудового навчання учнів допоміжної школи.

52.Інноваційна діяльність на уроках трудового навчання в контексті оновлення змісту освітньої галузі «Технологія».
________________________________ 

Зразок титульної сторінки

Департамент освіти і науки
Івано-Франківської обласної державної адміністрації
Обласний інститут післядипломної педагогічної освіти


Тема творчої курсової роботи

(без слова тема, реферат)


                                                     Підготувала(в):
                                                     (повністю посада,
                                                     прізвище, ім’я, по батькові)м. Івано-Франківськ

201_


 ________________________________________

Зразок плануПлан

Вступ

Розділ I.
Розділ I.1.
Розділ I.2.

Розділ II.
Розділ II.1.
Розділ II.2.

Розділ III.
Розділ III.1.
Розділ III.2.

Висновки
Список використаної літератури
Додатки


АБО

План


Вступ
1.
2.
3.
4.
Висновки
Список використаної літератури
Додатки
_________________________________

Зразок оформлення списку використаної літератури


Орієнтовний список літератури
 1. Аристова А. Активность учения школьника, Просвещение. - М. 1968.
 2. Бабанский Ю.К. Оптимизация процесса обучения. - М.: 1977.
 3. Бабанский Ю.К. Оптимизация учебно-воспитательного процесса. М.: Просвещение, 1982.
 4. Васьков Ю.В. Педагогічні теорії, технології, досвід. - Х.: Скорпіон, 2000.
 5. Гадяцький М.В., Хлєбнікова Т.В. Організація навчального процесу в сучасній школі. Харків. Ранок. Веста, 2003.
 6. Гришина Т.В. Освітня технологія як об’єкт методичної роботи. Харків. Вид.група. Основа, 2003.
 7. Колмыкова З.И. Проблемы диагностики умственного развития учащихся. - М.: Педагогика. 1975.
 8. Кулько В.А. Цехмистрова Т.Д. Формирование у учащихся умений учиться. - М.: Просвещение, 1983.
 9. Матюшин А.М. Проблемные ситуации в мышлении и обучении. М. Педагогика. 1972.
 10. Онищук В.О. Активізація навчання старшокласників. Педагогічна бібліотека. Мрад. Школа .К. 1978.
 11. Паламарчук В.Ф. Школа учит мыслить, пособие для учителя. - М.: Просвещение, 1980.
 12. Пєхота О.М. Освітні технології. – К. -А.С.К., 2001.
 13. Підласий І.П. Як підготувати ефективний урок. –К.: Рад. Школа, 1989.
 14. Скаткина М.Н., Краевский В.В. Качество знаний учащихся и пути его совершенствования. - М.: Педагогика, 1978.
 15. Талызина Н.Ф. Управление познавательной деятельностью учащихся. -М.: изд. МГУ, 1975.
 16. Харламов И.Ф. Как активизировать учение школьников. Народная аскета. Минск.1975.
 17. Щукина Г.И. Активизация познавательной деятельности учащихся в учебном процессе. - М.: Просвещение, 1979.
 18. Щукина Г.И. Актуальные вопросы формирования интереса в обучении. -М.: Просвещение, 1984.
 19. Якиманская И.С. Личностно-ориентированное обучение в современной школе. - М.: Сентябрь, 1996.
 20. Якиманская И.С. Основные принципы развивающего обучения, среднее специальное образование, 1976, №1.
 21. Якиманская И.С. Развивающее обучение. Библиотека учителя. Педагогика. 1979.
 22. Ярошенко О.Г. Групова навчальна діяльність школярів: теорія і тема. Методика. – К., Партнер, 1997. 

Немає коментарів:

Дописати коментар