2021-2022 н.р. Методичні рекомендації

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ВИВЧЕННЯ ТРУДОВОГО НАВЧАННЯ, ТЕХНОЛОГІЙ, КРЕСЛЕННЯ У 2021-2022 НАВЧАЛЬНОМУ РОЦІ 

Трудове навчання. 5–9 класи 

У 2021/2022 навчальному році відповідно до Типових освітніх програм для закладів загальної середньої освіти на вивчення предмета у 5–6 класах відводиться 2 години на тиждень, у 7–9 класах – 1 година на тиждень. Кількість годин трудового навчання в усіх класах може збільшуватися за рахунок годин варіативної складової навчальних планів, передбачених на навчальні предмети, факультативи, індивідуальні заняття та консультації. За рахунок таких годин також можливе впровадження курсів за вибором технологічного спрямування. 

 Вивчення трудового навчання здійснюватиметься за навчальною програмою, затвердженою наказом МОН України від 07.06.2017 р. № 804. 
Навчальна програма орієнтована на формування в учнів ключових і предметних компетентностей, що покликані наблизити процес трудового навчання до життєвих потреб учня, його інтересів та природних здібностей.
 Ключовим завданням учителя є реалізація очікуваних результатів навчально-пізнавальної діяльності учнів, які окреслені таким чином, щоб вони були спільними для учнів, які навчаються в класах із поділом на групи і без такого поділу. Відповідно шляхи досягнення результатів визначає вчитель відповідно до матеріально-технічних можливостей шкільної майстерні, інтересів і здібностей учнів, фахової підготовки самого педагога. 
Очікувані результати мають бути досягнуті на кінець навчального року. Орієнтовний перелік об’єктів проєктно-технологічної діяльності учнів – це навчальні та творчі проєкти учнів, які можна виконувати за допомогою будьякої технології, що представлені в змісті програми, з відповідним добором конструкційних матеріалів, плануванням робіт, необхідних для створення виробу від творчого задуму до його практичної реалізації. 
Формування змісту технологічної діяльності учнів на уроках трудового навчання здійснюється передусім на основі об’єктів проєктної діяльності, а не технологій. Це дає змогу одночасно проєктувати та виготовляти один і той же виріб за допомогою різних основних та додаткових технологій, що особливо зручно в класах, які не поділяються на групи.
 Перелік об’єктів проєктно-технологічної діяльності учнів є орієнтовним та може бути доповнений виробами (проєктами) відповідно до матеріально-технічної бази та вподобань здобувачів освіти.
 Результатом проєктно-технологічної діяльності учнів має бути проєкт. Орієнтовна кількість проєктів, що освоюються в кожному класі, визначається навчальною програмою. Важливою складовою виконання учнівських проєктів є їхній публічний захист, на якому учні доносять інформацію про свою роботу. У процесі захисту проєктів важливо, щоб учні та вчитель задавали запитання, які спонукатимуть до аргументації прийняття тих чи інших рішень у ході виконання роботи. Це важливо для формування таких навичок, як уміння висловлювати свою думку, відстоювати власну позицію, вміння вести дискусію, критичне мислення.
 У класах, що не поділяються на групи, під час вибору об’єкта проєктнотехнологічної діяльності варто планувати не менше ніж дві основні технології. Це потрібно для того, щоб учні мали рівні можливості у виборі технологій із технічних і обслуговуючих видів праці. 
У процесі планування діяльності вчитель самостійно формує теми, які учням необхідно засвоїти, зважаючи на обрані для виготовлення об’єкти проєктування, визначає і планує необхідну кількість навчальних годин, необхідних учням для вивчення відповідних процесів щодо обробки матеріалу тощо. 
 Для складання календарно-тематичного планування, визначення змісту навчального матеріалу рекомендуємо дотримуватися такого алгоритму: 
1. Обрати об’єкти проєктно-технологічної діяльності учнів (проєкти) та визначити їхню кількість.
 2. Обрати основні (а за потреби – й додаткові) технології для проєктування й виготовлення обраного виробу. 
3. Спланувати очікувані результати навчально-пізнавальної діяльності учнів. 
4. Визначити орієнтовну кількість годин, необхідних для виконання кожного проєкту. 
5. Сформулювати теми та зміст уроків із проєктування і виготовлення кожного об’єкта проєктно-технологічної діяльності учнів. 
6. Спланувати теми та зміст уроків із технології побутової діяльності й самообслуговування. 
Поділ класів на групи технічних і обслуговуючих видів праці відбувається за бажанням учнів та здійснюється відповідно до нормативів, затверджених наказом МОН України від 20.02.2002 р. № 128, зокрема за наявності в класі більше ніж 27 учнів для міських шкіл та більше ніж 25 – для сільських. Якщо кількість учнів у класі не дає змоги здійснити поділ на групи, можна скористатись іншими варіантами формування груп, як-от: доповнити учнями із паралельних чи наступних класів; здійснити поділ на групи за рахунок варіативної складової навчального плану. Також згідно з рішеннями місцевих органів виконавчої влади або органів місцевого самоврядування класи можуть ділитися на групи і при меншій наповнюваності від нормативної за рахунок зекономлених бюджетних асигнувань та залучення додаткових коштів

. Технології 10–11 класи (рівень стандарту)
У 10–11 класах Типовими освітніми програмами навчальний предмет «Технології» віднесено до вибірково-обов’язкових. Якщо школа обрала технології, то на освоєння предмета відводиться 105 годин у 10 чи 11 класах. Можливі також варіанти, за якими ці 105 годин освоюються у 10 і в 11 класах (70+35 чи 35+70). 
Навчання відбувається за Програмою, затвердженою наказом МОН України від 23.10.2017 р. № 1407. 
Навчальна програма «Технології» (рівень стандарту) має модульну структуру і складається з десяти обов’язково-вибіркових навчальних модулів, з яких учні спільно з учителем обирають лише три для вивчення упродовж навчального року: -
«Дизайн предметів інтер’єру»,
 - «Техніки декоративно-ужиткового мистецтва», 
- «Дизайн сучасного одягу»,
 - «Краса та здоров’я», 
- «Кулінарія», 
- «Ландшафтний дизайн», 
- «Основи підприємницької діяльності»,
 - «Основи автоматики і робототехніки»,
 - «Комп’ютерне проєктування», 
- «Креслення». 

Навчальний модуль за своїм змістовим наповненням є логічно завершеним навчальним (творчим) проєктом, який учні виконують колективно або за іншою формою, визначеною учителем. Кількість годин, що відводиться на вивчення кожного з трьох обраних модулів, учитель визначає самостійно з урахуванням особливостей проєктної діяльності учнів, а також матеріальних можливостей школи тощо.

 Технології 10–11 класи (профільний рівень)
 Типовими освітніми програмами передбачається по 6 годин на вивчення предмета у 10 та 11 класах. Навчання здійснюється за однією із профільних програм, що розміщені на офіційному сайті МОН України (http://mon.gov.ua/activity/education/zagalna-serednya/navchalni-programy.html) чи за програмами професійного навчання, затвердженими МОН від 23.09.2010 р. № 904 із використанням (за потреби) часу навчальної практики у 10 класі. 
Здійснення професійно-технічного навчання в закладах загальної середньої освіти та міжшкільних навчально-виробничих комбінатах (міжшкільних ресурсних центрах) можливе і за іншими професіями за умови дотримання вимог Державних стандартів професійно-технічної освіти.
 У випадку, якщо кількість годин на опанування професії менша за передбачувану навчальними планами, рекомендуємо запроваджувати профільні курси та курси за вибором профорієнтаційного спрямування, які мають відповідний гриф МОН. 
Змістове наповнення технологічного профілю також може складатися з декількох курсів за вибором «Професійні проби». Такі курси освоюються учнями послідовно. Програми таких курсів повинні мати відповідний гриф МОН. Курси за вибором «Професійні проби» можуть освоюватися за рахунок варіативної складової навчальних планів учнями, які навчаються за будь-яким профілем. 
Креслення
Важливою складовою технологічної підготовки школярів є знання ними основ графічної грамоти. Вивчення курсу креслення можливе в 11 класах технологічного профілю в обсязі 2 години на тиждень за навчальною програмою «Креслення. 11 клас» для закладів загальної середньої освіти (лист ІМЗО від 25.09.2018 р. № 22.1/12-Г-906). 
У 8–11 класах креслення може вивчатися як курс за вибором за навчальною програмою «Креслення» для закладів загальної середньої освіти (лист ІМЗО від 08.11.2019 р. № 22.1/12-Г-10550), або за наявної технічної можливості – за програмою курсу за вибором «Професійні проби» для учнів 8– 195 11мкласів «Технічне креслення на базі комп’ютерних програм» (лист ІМЗО від 09.06.2020 р. № 22.1/12-Г-346).
Креслення вивчається у 7–8 класах спеціалізованих шкіл із поглибленим вивченням предметів технічного (інженерного) циклу. Вивчення предмета здійснюється за навчальною програмою «Креслення. 7–8 класи» (лист ІМЗО від 25.09.2018 р. № 22.1/12-Г-904).

  ВИКОРИСТАНА ЛІТЕРАТУРА 
1. Навчальні програми для 5–9 класів. Трудове навчання. URL: http://mon.gov.ua/activity/education/zagalna-serednya/navchalniprogramy.html (дата звернення: 22.05.2021).

 2. Навчальні програми для 10–11 класів. Технології (рівень стандарту). URL: http://mon.gov.ua/activity/education/zagalna-serednya/navchalniprogramy.html) (дата звернення: 22.05.2021). 

3. Навчальні програми для 10–11 класів. Технології (профільний рівень). URL: http://mon.gov.ua/activity/education/zagalna-serednya/navchalniprogramy.html) (дата звернення: 22.05.2021). 4. Навчальні програми для 10–11 класів. Креслення. 11 клас (рівень стандарту). URL: http://mon.gov.ua/activity/education/zagalna-serednya/navchalniprogramy.html (дата звернення: 22.05.2021).


Немає коментарів:

Дописати коментар