2015-2016 н.р. - Методичні рекомендації

 

Інструкційно-методичний лист про вивчення трудового навчання (технологій) та креслення у 2015-2016 н.р


Трудове навчання (технології). Креслення


Навчальні плани та програми

Додаток до листа Міністерства
освіти і науки України
від 26.06. 2015 р. № 1/9-305Типовими навчальними планами для загальноосвітніх навчальних закладів на вивчення трудового навчання у 2015-2016 навчальному році передбачено

у 5 – 6 класах – 2 год. на тиждень
у 7 класах – 1 год. на тиждень
у 8 класах – 2 год. на тиждень
у 9 класах – 1 год. на тиждень
у 10 – 11 класах (незалежно від профілю) – 1 год/ тиж;
у 10 – 11 класах технологічного профілю – 6 год/ тиж

Окрім цього, кількість годин на вивчення навчального предмета «Трудове навчання» в усіх класах може збільшуватись за рахунок часу варіативної складової навчальних планів, передбаченої на навчальні предмети, факультативи, індивідуальні заняття та консультації. Також за рахунок варіативної складової можна впроваджувати курси за вибором технологічного спрямування.

У 2015/2016 навчальному році трудове навчання буде вивчатися за такими навчальними програмами

5-7кл- Навчальна програма з трудо­вого навчання для загальноосвітніхнавчальних закладів. 5 – 9 кл
(авт.: В. Сидоренко та інші), затверджена наказом МОН України від 29.05.2015 № 585
8-9кл– «Трудове навчання. 5 – 9 класи» (нова ред)(за загальною редакцією В. Мадзігона


10-11кл - «Технології. 10-11 класи» .авт.: А. Терещук та інВсі зазначені навчальні програми та програми з креслення розміщено на офіційному веб-сайті МОН України   - http://old.mon.gov.ua/ua/often-requested/educational-programs

 Змістове наповнення навчального предмета «Технічна творчість» (для спеціалізованих шкіл з навчанням українською мовою і поглибленим вивченням предметів технічного (інженерного) циклу) може здійснюватися за рахунок курсів за вибором відповідного спрямування.

Особливості вивчення трудового навчання в 7 класі


Починаючи з 2015-2016 навчального року за новою програмою навчатимуться семикласники. Програма містить обов’язкову для вивчення складову та варіативну.


Обов’язкова для вивчення складова обирається школою із запро­понованих блоків залежно від умов поділу на групи хлопців і дівчат, кадрового забезпечення та інтересів учнів.


Для 7 класу пропонуються такі блоки

Блок 1.Технологія виготовлення виробів із деревини

Блок 2.Технологія виготовлення виробів, в’язаних гачком

Освоєння варіативних модулів здійснюється на основі проектно- технологічної діяльності. Варіативні модулі обираються залежно від матеріально-технічного та кадрового забезпечення навчального про­цесу, бажання учнів, регіональних традицій. Навчальною програмою передбачено переліки варіативних модулів, що можуть вивчатися учнями 5-6 класів та 7-9 класів.


Із зазначених переліків для кожного 7 класу належить обрати один варіативний модуль, на освоєння якого відводиться 16 годин навчального часу. Освоєння варіативних модулів відбувається за окремо розро­бленими програмами до них


Зміни, внесені до навчальної програми

Розвантаження навчальної програми здійснювалось з позиції того, що для сучасних школярів існує потреба в формуванні відповідного досвіду використання знань й умінь для розв’язання практичних завдань, значимих для них або наближених до життя. З цією метою з програми вилучено термін «процес». Натомість основним поняттям для змісту навчальної програми залишається «технологія» як практична діяльність людини.
Важливим також було усунення матеріалу, що дублюється в програмах інших предметів. Так, у 6-му класі (1-й і 2-й блоки) усунено часткове дублювання біологічних понять про продукти харчування, їх склад. Зміст теми спрощено і розглядається «Технологія збереження поживних речовин у продуктах харчування під час приготування їжі
».


Практичні роботи (вироби і проекти

Результатом діяльності учнів при вивченні кожного блоку обов’язко­вої для вивчення складової програми має бути виріб, а будь-якого варіа­тивного модуля – проект.Вся проектна документація (зображення виробу, розрахунок ма­теріалів, послідовність виготовлення тощо) учнями 5-7 класів ви­конується в робочих зошитах.

До переліку практичних робіт варто включати такі, що сприяють формуванню національно-патріотичних почуттів учнів. Зокрема, це можуть бути предмети і речі, що у своєму змісті пов’язані з народною культурою українців, а саме: виготовлення декоративно-ужиткових і ремісничих виробів, що були характерними для побуту українців.

Також це можуть бути вироби військово-патріотичного призначення (різноманітні за конструкцією та складністю виготовлення «пічки», «якорі» для пошуку розтяжок, маскувальні сітки, сумки для аптечок, рукавиці, сувеніри з патріотичною символікою тощо
 

.Рекомендації до проведення занять


Сучасне трудове навчання базується на практичній діяльності учнів. Кожен урок повинен мати практичну спрямованість.

Зміст практичних робіт визначається вчителем самостійно залежно від теми уроку та виду робіт, що виконуватимуться під час уроку. Засво­єння теоретичного матеріалу доцільно проводити під час практичних робіт, не витрачаючи на це окремого навчального часу. Однак не ви­ключається можливість проведення уроків засвоєння нових знань, під час яких учитель може розкрити навчальний матеріал усього мо­дуля або його окремої частини. Такі уроки в навчальному процесі мо­жуть бути поодинокими.
Резерв часу, передбачений програмою, учитель може використати на підсилення окремих складових навчальної програми на свій вибір
.

Вчителі також можуть користуватися матеріалами, які висвітлюють питання організації навчальної діяльності з технологій, розміщеними на сторінках періодичних видань та спеціалізованих сайтів

.Газета «Трудове навчання» видавництва «Шкільний світ».
. Журнал «Трудова підготовка в рідній школі» видавництва «Педагогічна преса»
.Веб-сайт http://trudove.org.ua
. Веб-сайт http://trudpalcv.at.ua/.

Профільне навчання


Методичні рекомендації щодо вивчення трудового навчання (технологія) в 2012/2013 та 2013/2014 навчальних роках у частині старшої школи є чинними і в 2015-2016 навчальному році.

Змістове наповнення технологічного профілю може складатися з декількох курсів за вибором «Професійні проби». Такі курси освоюються учнями послідовно. Програми таких курсів повинні мати відповідний гриф МОН України.

Початкова школа


До програм з трудового навчання, музичного мистецтва, образотворчого мистецтва та фізичного виховання також зміни не вносились.


Вивчення креслення


Важливою складовою технологічної підготовки школярів є знання ними основ графічної грамоти. Вивчення курсу креслення передбачено в 11 класах технологічного напряму в обсязі 2 год. на тиждень за навчальною програмою «Креслення. 11 клас» для загальноосвітніх навчальних закладів (лист Міністерства освіти і науки України від 19.11. 2013 р. № 1/11-17681) .
У 8-11 класах креслення може вивчатися як курс за вибором за навчальною програмою «Креслення» для загальноосвітніх навчальних закладів (лист Міністерства освіти і науки України від 19.11. 2013 р. № 1/11-17679
).

Розпочинається вивчення креслення в 7 класах спеціалізованих шкіл з поглибленим вивченням предметів технічного (інженерного) циклу. Вивчення предмета здійснюється за навчальною програмою «Креслення. 7-8 класи» (лист Міністерства освіти і науки України від 19.11. 2013 №1/11-17674).


Поділ класів на групи


Навчання хлопців і дівчат на уроках трудового навчання від­бувається окремо. Поділ класів на групи здійснюється відповідно до нормативів, затверджених наказом Міністерства освіти і науки Укра­їни від 20.02.02 р. № 128, і відбувається за наявності в класі більше 27 учнів для міських шкіл та більше 25 для сільських. Якщо кількість учнів у класі не дає змоги здійснити поділ на групи на гендерній осно­ві, можна скористатись іншими варіантами формування груп: з пара­лельних чи наступних класів; поділ на групи за рахунок варіативної складової навчального плану.
__________________________________________________________

Інструкційно-методичний лист про вивчення трудового навчання (технологій) та креслення у 2014-2015 н.р. 


 ______________________________________________________________________
З переліком рекомендовної літератури  на 2014-2015 н.р.Ви зможете ознайомитись скориставшись посиланням

_______________________________________________________________________

                  Додаток 2 до листа
                                           Міністерства освіти і науки України
                                            від 01.07. 2014 р. № 1/9 - 343

Трудове навчання (технології). Креслення 

Характерною особливістю сучасного трудового навчання є формування таких загальнолюдських цінностей, які сприяють розвитку гармонійної особистості та допоможуть стати успішним при виборі свого життєвого шляху, а не лише навчання учнів конкретних трудових операцій.
Типовими навчальними планами для загальноосвітніх навчальних закладів на вивчення трудового навчання цього року передбачено:
- у 5 – 8 класах – 2 год. на тиждень;
- у 7-8 класах – 2 год. на тиждень;
- у 9 класах – 1 год. на тиждень;
- у 10-11 класах (незалежно від профілю) – 1 год. на тиждень;
- у 10-11 класах технологічного профілю – 6 год. на тиждень.
Окрім цього, кількість годин на вивчення навчального предмета Трудове навчання у всіх класах може збільшуватись за рахунок часу варіативної складової навчальних планів, передбаченої на навчальні предмети, факультативи, індивідуальні заняття та консультації.


У 2014-2015 навчальному році трудове навчання у 5-9 класах буде вивчатися за двома навчальними  програмами:
- у 5-6 класах продовжується впровадження «Програми з трудового навчання для загальноосвітніх навчальних закладів. 5—9 класи»;
- учні 7-9 класів продовжать працювати за програмою «Трудове навчання. 5-9 класи (нова редакція)»).
Нова навчальна програма з трудового навчання, яка впроваджується в 5-6 класах,  спрямована на досягнення головної мети трудового навчання в середній школі, а саме: формування технологічно освіченої особистості, підготовленої до самостійного життя і активної перетворювальної діяльності в умовах сучасного високотехнологічного, інформаційного суспільства.
Зміст предмета має чітко виражену прикладну спрямованість і реалізується переважно шляхом застосування практичних методів і форм організації занять.

Сучасне трудове навчання базується на практичній діяльності учнів. Кожен урок повинен мати практичну спрямованість. Зміст практичних робіт визначається вчителем самостійно залежно від теми уроку та виду робіт, що виконуватимуться під час уроку. Засвоєння теоретичного матеріалу доцільно проводити під час практичних робіт, не витрачаючи на це окремого навчального часу. Однак, не виключається можливість проведення уроків засвоєння нових знань, під час яких учитель може розкрити навчальний матеріал усього модуля, або його окремої частини. Такі уроки в навчальному процесі можуть бути поодинокими.
Завдяки своїй спрямованості на реалізацію принципу варіативності, програма дозволяє планувати навчальний матеріал відповідно до матеріально-технічного та кадрового забезпечення навчального процесу, віково-статевих особливостей учнів та їхніх інтересів. Вона  містить обов’язкову для вивчення складову та варіативну складову.
Обов’язкова для вивчення складова обирається школою із запропонованих блоків залежно від умов поділу на групи хлопців і дівчат, кадрового забезпечення та інтересів учнів.

Для 5 класу пропонується на вибір два блоки:
Блок 1. Технологія виготовлення виробів із фанери та ДВП.
Блок 2. Технологія виготовлення виробів з аплікацією.
      
  Для 6 класу пропонуються такі блоки:
Блок 1. Технологія виготовлення виробів із тонколистового металу та дроту.
Блок 2. Технологія виготовлення вишитих виробів.
        
Обидва блоки містять чотири розділи:
· Основи матеріалознавства.
· Технологія виготовлення виробів.
· Основи техніки, технологій і проектування.
· Технологія побутової діяльності.
Під час вивчення розділу «Основи матеріалознавства» учні ознайомляться з тими матеріалами та їх властивостями, які будуть використовувати в роботі під час освоєння обраного блоку.
Розділ «Технологія виготовлення виробів» є основним у кожному блоці. Під час його вивчення учні ознайомлюються з послідовністю виготовлення виробу, операціями, інструментами, пристосуваннями, які при цьому застосовуються, виготовляють виріб.
Розділ «Основи техніки, технологій і проектування» ознайомлює учнів із технікою, механізмами, машинами, сучасними технологіями та процесами. В цьому розділі також передбачено вивчення основ проектної діяльності, яка буде впроваджуватися при вивченні варіативних модулів. Вивчення теми «Основи проектної діяльності» можливе за двома варіантами:
1) останньою темою обов’язкової для вивчення складової, після якої відразу планується вивчення варіативних модулів;
2) під час освоєння варіативних модулів.
Для набуття учнями корисних навичок під час навчального процесу програмою передбачено розділ «Технологія побутової діяльності». Особливість цього розділу полягає в тому, що кожна його тема може вивчатися в  будь-який час, не порушуючи при цьому календарний план. Це може бути після закінчення розділу, блоку чи модуля; перед закінченням чи на початку четверті, семестру, навчального року; у випадках, коли учні з тих чи інших причин не можуть виконати заплановану роботу.
Порядок вивчення розділів і тем обов’язкової для вивчення складової визначено навчальною програмою.

Освоєння варіативних модулів здійснюється на основі проектно-технологічної діяльності. Варіативні модулі обираються залежно від матеріально-технічного та кадрового забезпечення навчального процесу, бажання учнів, регіональних традицій
 Варіативні модулі, які пропонуються для вивчення у 5 - 6 класах:
1.    Технологія виготовлення народної ляльки.
2.    Технологія виготовлення м’якої іграшки.
3.    Технологія виготовлення виробів, оздоблених об’ємною аплікацією.
4.    Технологія виготовлення вишитих виробів.
5.    Технологія виготовлення швейних виробів (машинним способом).
6.    Технологія приготування страв.
7.    Технологія плетіння з бісеру.
8.    Технологія виготовлення виробів із бісеру на дротяній основі.
9.    Технологія писанкарства.
10.     Технологія виконання електротехнічних робіт.
11.     Технологія оздоблення виробів художнім випалюванням.
12.     Технологія виготовлення виробів із тонкого листового металу.
13.     Технологія виготовлення виробів із дроту.
14.     Технологія виконання аплікації із природних матеріалів.
15.     Технологія виготовлення дерев’яної іграшки.
16.     Технологія виготовлення виробів із деревини та деревних матеріалів (способом ажурного випилювання).
17.     Технологія виготовлення сувенірів із деревних матеріалів.
18.     Технологія виготовлення виробів способом металопластики.
19.     Технологія виготовлення макетів споруд із деревини та деревних матеріалів.
20.     Технологія вирощування рослин (квітів) та догляд за ними.
21.     Технологія догляду за тваринами.
22.     Технологія оздоблення виробу елементами геометричного різьблення.
Із зазначеного переліку для кожного класу слід обрати по 2 варіативні модулі, на освоєння яких відводиться по 20 годин навчального часу. Освоєння варіативних модулів відбувається за окремо розробленими програмами до них. Будь-який варіативний модуль для 5-6 класів можна обрати лише один раз у 5 чи в 6 класі.
Вся проектна документація (зображення виробу, розрахунок матеріалів, послідовність виготовлення тощо) учнями 5 – 6 класів виконується в робочих зошитах.
Резерв часу, передбачений програмою, вчитель може використати на підсилення окремих складових навчальної програми на свій вибір.

Результатом діяльності учнів при вивченні кожного блоку обов’язкової для вивчення складової програми має бути виріб, а будь -якого варіативного модуля – проект.

Під час роботи у навчальній майстерні на кожному уроці треба звертати увагу на дотримання учнями правил безпечної роботи, виробничої санітарії й особистої гігієни, навчати їх тільки безпечних прийомів роботи, ознайомлювати із заходами попередження травматизму.

Реалізація змісту трудового навчання в 7-9 класах забезпечується навчальною програмою «Трудове навчання. 5-9 класи» (нова редакція) за загальною редакцією В. М. Мадзігона, яка має гриф «Затверджено Міністерством освіти і науки» (від 27.08.2010 № 1/11-8205).
 Програма з варіативними модулями розміщена на офіційному сайті Міністерства www.mon.gov.ua.
Зміст навчального предмета реалізується за трьома варіантами програми:
-       для хлопців;
-        для дівчат;
-       для класів, що не поділяються на групи хлопців і дівчат.

Навчальна програма, за якою навчатимуться учні 7-9 класів, побудована за модульною системою. Вона складається з інваріантних (обов’язкових), варіативних (на вибір) та базового (для класів, що не поділяються на групи хлопців і дівчат) модулів.
Інваріантний зміст трудового навчання розрахований на засвоєння окремими групами хлопців і дівчат. Він займає приблизно половину навчального часу. Інваріантний модуль вивчається у 7-8 класах у першому півріччі.
Варіативні модулі обирає вчитель у залежності від матеріально-технічної бази, фахової підготовленості, регіональних традицій наповнюваності класів та бажання учнів. Розроблено перелік варіативних модулів для 7-9 класів. Варіативні модулі  розраховані на 16 годин кожен. Їх вивчення відбувається за окремо розробленими програмами.
Зміст трудового навчання для класів, що не поділяються на групи хлопців і дівчат складається лише з варіативних модулів. При цьому, учні мають освоїти базовий модуль. Наскрізними лініями, що закладені у зміст базового модуля є:
·      проектування виробів;
·      конструкційні матеріали;
·      основи техніки і технологій.
На освоєння навчального матеріалу, передбаченого базовим модулем, не відводиться окремих годин. Він вивчається інтегровано з вивченням варіативних модулів. Учителеві на початку навчального року слід спланувати перелік та послідовність вивчення варіативних модулів, а також розподілити навчальний матеріал, передбачений базовим модулем.


Навчання хлопців і дівчат на уроках трудового навчання має відбуватися окремо. Поділ класів на групи здійснюється відповідно до нормативів, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 20.02.02 р. № 128, і відбувається за наявності в класі більше 27 учнів для міських шкіл та більше 25 для сільських. Якщо кількість учнів у класі не дає змоги здійснити поділ на групи на гендерній основі,  можна скористатись іншими  варіантами формування груп:  з паралельних класів; формування змішаної групи хлопців і дівчат; поділ на групи за рахунок варіативної частини навчального плану.
 
     З метою свідомого вибору учнями профілю навчання з 8 класу запроваджується допрофільне навчання. У 8-9 кл. учні повинні глибше познайомитися з різними профілями та напрямами навчання. Таке ознайомлення може здійснюватися за рахунок упровадження курсів за вибором та профорієнтаційних курсів.
Курси за вибором  дають змогу учням  не тільки  оволодіти технологією вибору, а й апробувати різний зміст з метою самовизначення.
Іншою складовою допрофільного навчання є профорієнтаційні курси. Міністерством освіти і науки України надано гриф навчальним програмам курсів «Людина і світ професій» для учнів 8-9 класів та «Побудова кар’єри» для учнів 10-11 класів. Зазначені курси за вибором можуть бути розраховані на 9, 18, 35 і навіть 70 год. Програми курсів надруковано на сторінках фахового журналу «Трудова підготовка в закладах освіти» та фахової газети «Трудове навчання». 
Головна мета курсу «Людина і світ професій» — підготовка учнів 8-9 класів до вибору профілю навчання у старшій школі. Мета курсу реалізуєть­ся у процесі виконання комплексу навчальних і виховних завдань.

Методичні рекомендації щодо вивчення трудового навчання (технологій) у 2012/2013 та 2013/2014 навчальних роках у частині старшої школи є чинними і в цьому навчальному році. Окрім того, змістове наповнення технологічного профілю може здійснюватися за рахунок курсів за вибором «Професійні проби». Таких курсів може бути декілька і вони освоюються учнями послідовно. Програми таких курсів повинні мати гриф МОН.


Основи графічної грамоти

Важливою складовою технологічної підготовки школярів є знання ними основ графічної грамоти. Вивчення курсу креслення передбачено в 11 кл. технологічного напряму в обсязі 2 год. на тиждень за навчальною програмою «Креслення. 11 клас» для загальноосвітніх навчальних закладів  (лист Міністерства освіти і науки України  від 19.11. 2013 №1/11-17681).
У 8-11 кл. креслення може  вивчатися як курс за вибором за навчальною програмою «Креслення» для загальноосвітніх навчальних закладів (лист Міністерства освіти і науки України від 19.11. 2013 №1/11-17679).
Навчальні програми з креслення розміщено на офіційному сайті МОН.
У тих класах, де вивчення креслення розпочалося у минулому навчальному році продовження його вивчення здійснюється за тими ж навчальними програмами.
Вчителі  також можуть скористатися матеріалами, які висвітлюють питання організації навчальної діяльності з технологій, розміщеними на сторінках періодичних видань та спеціалізованих сайтів:

__________________________________________________________________________
Початкова школа
                                                                                                            
Підручники
·         «Трудове навчання. 3 клас» (авт. Сидоренко В. К., Котелянець Н. В., Агєєва О. В.)
Основна тема підручника «Трудове навчання» для 3 класу – «Форми і образи природи – зразок для майстра».
У підручнику зменшена кількість інструкцій щодо виготовлення виробу, а значна увага приділяється основним підходам до технології, за якою виготовляється цей виріб. До багатьох тем у підручнику збільшена кількість зразків-аналогів, які демонструють, як такі завдання хтось виконав раніше. Це дає уявлення про можливі шляхи і способи роботи і допомагає дитині знайти власне рішення. Зразків-аналогів до одного завдання дається декілька, і вони не призначені для прямого копіювання, а тільки для роз’яснення практичного завдання.
Особливістю підручника 3 класу є включення в його зміст творчих проектів, присвячених святам: «Майстерня Діда Мороза», «Подарунки до весняних свят». Вони допоможуть учителю та учням правильно зорієнтуватися в сутності того, що називається проектом. Найсуттєвішою рисою проектної діяльності є формування ідеального задуму у відповідності з поставленою метою і висування проектної гіпотези. Створення задуму передує роботі з його матеріалізації, тобто наступна практична робота дозволяє перевірити, наскільки вдалим і повноцінним є цей задум. Саме така діяльність програмується проектними завданнями, представленими в підручнику та робочому зошиті.
На форзацах підручника наведено вироби, які будуть виготовляти учні 3 класу та правила безпечної роботи з ножицями, голкою. Чи потрібно проводити за цими сторінками спеціальну роботу? Як і коли це краще зробити? Це вирішує вчитель самостійно.
·         «Трудове навчання. 3 клас» (авт. Веремійчик І. М., Тименко В. П.)
Особливістю підручника з трудового навчання для третьокласників є профорієнтаційний і проектувальний підходи до реалізації його змісту. На основі взаємодоповнення зазначених підходів формується проектно-технологічна компетентність учнів. Учитель надає можливість для ознайомлення учнів зі світом професій типу «людина і природа», «людина й інші люди», «людина і художні образи», «людина і техніка», «людина і знаки інформації». Увага третьокласників звертається на рубрику «Пізнай себе» у кінці кожного розділу. Там подано пари запитань з ілюстраціями відповідних видів діяльності людини. Ставлення учнів до тих чи інших професій з’ясовується наприкінці навчального року за таблицею у Додатку (с. 101 підручника).
_____________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

Методичні рекомендації щодо організації НВП у 5-х класах ЗНЗ у 2013-2014 н.р.

Трудове навчання


Нова навчальна програма з трудового навчання спрямована на досягнення головної мети трудового навчання в середній школі, а саме: формування технологічно освіченої особистості, підготовленої до самостійного життя і активної перетворювальної діяльності в умовах сучасного високотехнологічного, інформаційного суспільства.
Зміст предмета має чітко виражену прикладну спрямованість і реалізується переважно шляхом застосування практичних методів і форм організації занять.
Трудове навчання у 5 – 9 класах базується на практичній діяльності учнів. Практичні роботи бажано проводити на кожному уроці. Їх зміст визначається вчителем самостійно залежно від теми уроку та виду робіт, що виконуватимуться під час уроку. Засвоєння теоретичного матеріалу доцільно проводити під час практичних робіт, не витрачаючи на це окремого навчального часу. Однак, не виключається можливість проведення уроків засвоєння нових знань, під час яких учитель може розкрити навчальний матеріал усього модуля, або його окремої частини. Такі уроки в навчальному процесі можуть бути поодинокими.
Завдяки своїй спрямованості на реалізацію принципу варіативності, програма дозволяє планувати навчальний матеріал відповідно до матеріально-технічного та кадрового забезпечення навчального процесу, віково-статевих особливостей учнів та їхніх інтересів. Вона  містить обов’язкову для вивчення складову та варіативну складову.
Обов’язкова для вивчення складова обирається школою із запропонованих блоків залежно від умов поділу на групи хлопців і дівчат, кадрового забезпечення та інтересів учнів. Для 5 класу пропонується на вибір два блоки:
Блок 1. Технологія виготовлення виробів із фанери та ДВП.
Блок 2. Технологія виготовлення виробів з аплікацією.
Обидва блоки містять чотири розділи:
· Основи матеріалознавства.
· Технологія виготовлення виробів.
· Основи техніки, технологій і проектування.
· Технологія побутової діяльності.
Під час вивчення розділу «Основи матеріалознавства» учні ознайомляться з тими матеріалами та їх властивостями, які будуть використовувати в роботі під час освоєння обраного блоку.
Розділ «Технологія виготовлення виробів» є основним у кожному блоці. Під час його вивчення учні ознайомлюються з послідовністю виготовлення виробу, операціями, інструментами, пристосуваннями, які при цьому застосовуються, виготовляють виріб.
Розділ «Основи техніки, технологій і проектування» ознайомлює учнів із технікою, механізмами, машинами, сучасними технологіями та процесами. В цьому розділі також передбачено вивчення основ проектної діяльності, яка буде впроваджуватися при вивченні варіативних модулів. Вивчення теми «Основи проектної діяльності» можливе за двома варіантами:
1) останньою темою обов’язкової для вивчення складової, після якої відразу планується вивчення варіативних модулів;
2) під час освоєння варіативних модулів.
Для набуття учнями корисних навичок під час навчального процесу програмою передбачено розділ «Технологія побутової діяльності». Особливість цього розділу полягає в тому, що кожна його тема може вивчатися в  будь-який час не порушуючи при цьому календарний план. Це може бути після закінчення розділу, блоку чи модуля; перед закінченням чи на початку четверті, семестру, навчального року; у випадках, коли учні з тих чи інших причин (багато відсутніх, непідготовлені до уроку, релігійні чи шкільні свята тощо) не можуть виконати заплановану роботу.
Порядок вивчення розділів і тем обов’язкової для вивчення складової визначено 
навчальною програмою.


5 клас
Обов’язкова для вивчення складова. Обирається один блок (26 год)
1.                  Технологія виготовлення виробів із фанери та ДВП (26 год)
2. Технологія виготовлення виробів з аплікацією (26 год)

Варіативна складова. Два модулі (40 год)
Варіативний модуль 1 (20 год)
Варіативний модуль 2 (20 год)
Резерв часу (4 год)

п/п
Розділ і тема
Кількість годин
Обов’язкова для вивчення складова
26
1
Вступ
(1)
2
Розділ 1. Основи матеріалознавства
(3)
Тема 1.1. Види конструкційних матеріалів. Фанера, ДВП
1
Тема 1.2. Властивості фанери та ДВП
2
3
Розділ 2. Технологія виготовлення виробів
із фанери та   ДВП
(14)
Тема 2.1. Процес розмічання заготовок
1
Тема 2.2. Процес  пиляння фанери та ДВП
7
Тема 2.3. Прийоми  свердління фанери та ДВП
1
Тема 2.4. Процес підготовки  деталей виробу до оздоблення
2
Тема 2.5. Способи з’єднання деталей із фанери та ДВП
1
Тема 2.6. Оздоблення виробів із фанери та ДВП. Ознайомлення з професіями деревообробної промисловості 
2
4
Розділ 3. Основи техніки, технологій і проектування
(4)
Тема 3.1. Знаряддя праці, які використовують у побуті
1
Тема 3.2. Поняття про деталь.  Способи  отримання деталей 
1
Тема 3.3. Основи проектної діяльності
2
5
Розділ 4. Технологія побутової діяльності
(4)
Тема 4.1. Безпечне користування побутовими електроприладами
1
Тема 4.2. Культура споживання їжі. Етикет за столом
2
Тема 4.3. Елементи грамоти споживача
1
Варіативна складова
40
6
Варіативний модуль
20
7
Варіативний модуль
20
8
Резерв часу
4
Разом
70

п/п
Розділ і тема
Кількість годин
Обов’язкова для вивчення складова
26
1
Вступ
1
2
Розділ 1. Основи матеріалознавства
(3)
Тема 1.1. Види конструкційних матеріалів. Матеріали для виготовлення аплікацій
1
Тема 1.2. Короткі відомості про текстильні волокна
2
3
Розділ 2. Оздоблення виробів аплікацією
(14)
Тема 2.1. Аплікація як вид художнього оздоблення виробів
2
Тема 2.2. Процес виготовлення виробу з аплікацією
8
Тема 2.3. Оздоблення виробу з аплікацією
4
4
Розділ 3. Основи техніки,  технологій і проектування
(4)
Тема 3.1. Знаряддя праці, які використовують у побуті
1
Тема 3.2. Поняття про деталь. Способи  отримання деталей
1
Тема 3.3. Основи проектної діяльності
2
5
Розділ 4. Технологія побутової діяльності
(4)
Тема 4.1. Безпечне користування побутовими електроприладами
1
Тема 4.2. Культура  споживання їжі. Етикет за столом
2
Тема 4.3. Елементи грамоти споживача
1
Варіативна складова
40
6
Варіативний модуль
20
7
Варіативний модуль
20
8
Резерв часу
4
Разом:
70
Блок 1. Технологія виготовлення виробів із фанери та ДВП

Блок  2. Технологія виготовлення виробів з аплікацією

Освоєння варіативних модулів здійснюється на основі проектно-технологічної діяльності. Варіативні модулі обираються залежно від матеріально-технічного та кадрового забезпечення навчального процесу, бажання учнів, регіональних традицій. Варіативні модулі, які пропонуються для вивчення у 5 класі:
1.      Технологія виготовлення народної ляльки.
2.      Технологія виготовлення м’якої іграшки.
3.      Технологія виготовлення виробів, оздоблених об’ємною аплікацією.
4.      Технологія виготовлення вишитих виробів.
5.      Технологія виготовлення швейних виробів (машинним способом).
6.      Технологія приготування страв.
7.      Технологія плетіння з бісеру.
8.      Технологія виготовлення виробів із бісеру на дротяній основі.
9.      Технологія писанкарства.
10.  Технологія виконання електротехнічних робіт.
11.  Технологія оздоблення виробів художнім випалюванням.
12.  Технологія виготовлення виробів із тонкого листового металу .
13.  Технологія виготовлення виробів із дроту
14.  Технологія виконання аплікації із природних матеріалів.
15.  Технологія виготовлення дерев’яної іграшки.
16.  Технологія виготовлення виробів із деревини та деревних матеріалів (способом ажурного випилювання).
17.  Технологія виготовлення сувенірів із деревних матеріалів.
18.  Технологія виготовлення виробів способом металопластики
19.  Технологія виготовлення макетів споруд із деревини та деревних матеріалів.
20.  Технологія вирощування рослин (квітів) та догляд за ними.
21.  Технологія догляду за тваринами.
22.  Технологія оздоблення виробу елементами геометричного різьблення
З зазначеного переліку для кожного 5 класу слід обрати по 2 варіативні модулі, на освоєння яких відводиться по 20 годин навчального часу. Освоєння варіативних модулів відбувається за окремо розробленими програмами до них.
Вся проектна документація  (зображення виробу, розрахунок матеріалів, послідовність виготовлення тощо) учнями 5 класу виконується в робочих зошитах.
Резерв часу, передбачений програмою, вчитель може використати на підсилення окремих складових навчальної програми на свій вибір.
Результатом діяльності учнів при вивченні кожного блока обов’язкової для вивчення складової програми модуля має бути виріб, а будь-якого варіативного модуля – проект.
Під час роботи у навчальній майстерні на кожному уроці треба звертати увагу на дотримання учнями правил безпечної роботи, виробничої санітарії й особистої гігієни, навчати їх тільки безпечних прийомів роботи, ознайомлювати із заходами попередження травматизму.
Навчання хлопців і дівчат на уроках трудового навчання має відбуватися окремо. Поділ класів на групи здійснюється відповідно до нормативів, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 20.02.02 р. №128, і відбувається за наявності в класі більше 27 учнів для міських шкіл та більше 25 для сільських.
Якщо кількість учнів у класі не дає змоги здійснити поділ на групи на гендерній основі,  можна скористатись іншими  варіантами формування груп:  з паралельних класів; формування змішаної групи хлопців і дівчат; поділ на групи за рахунок варіативної частини навчального плану

Немає коментарів:

Дописати коментар